Slovník kreativity nabízí seznam pojmů a osobností, které se vztahují k inovacím a kreativnímu myšlení. Napadá vás další pojem, který do slovníku kreativity patří? Pošlete nám jej.

Aha efekt
Zážitek náhlého uvědomění si řešení problému nebo problémové situace. Často bývá spojován se situací, kdy nás napadne nápad.

Amabile, Theresa
Profesorka Hardvard Business School, která se léta zabývá výzkumem kreativního myšlení zejména kreativity a inovace v kontextu organizace.

Analogie
Kongitivní proces transformace informace a významu z určitého subjektu na jiný. Často využíváno v umění a kreativním myšlení.

Banka nápadů (Idea Management System)
Systém v rámci kterého mohou lidé vytvořit, schvalovat a diskutovat o nápadech.

Bisociace
Spojování nespojeného a nové využití starých konceptů. Pojem definoval Arthur Koestler ve své knize The Act of Creation.

Brainstorming
Skupinová nebo individuální metoda tvůrčího myšlení v rámci které je cílem najít řešení určitého problému spontánním vytvořením velkého množství nápadů

CMMI (Capability Maturity Model)                                                                                                                                                                     Model zralosti procesu inovace produktu. Používá se k návrhu a zlepšování inovačních procesů.

Creative problem solving
Způsob řešení problému pomocí mentálního procesu, který je založený na hledání nového kreativního řešení. Také se tak nazývá metoda tvůrčího myšlení, kterou popsali Alex Osborn a Sydney Parnes.

Crowdsourcing
Někdy také moudrost davů. Jedná se o metodu v rámci které získáváme nápady s pomocí velkého množství přispěvovatelů.

De Bono, Edward
Doktor, autor, vynálezce a konzultant, který se narodil na Maltě. Pojmenoval laterální myšlení a vymyslel velké množství metod tvůrčího myšlení např. metodu šesti klobouků.

Divergentní myšlení
Způsob myšlení v rámci kterého přicházíme s větším množstvím variant řešení určitého problému.

Guilford, J. P.
Americký psycholog, který studoval lidskou inteligenci. Definoval mentální procesy, kam spadá i divergentní myšlení významné pro kreativitu.

Inovace
Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

Komponentní teorie kreativity
Teorie americké profesorky Theresy Amabile, která popisuje tři základní složky kreativity v organizaci: odbornost, dovednost kreativního myšlení a motivaci.

Kreativní destrukce
Pojem který definoval ekonom a politolog Josef Alois Schumpeter. V rámci kreativní destrukce dochází vlivem průlomové inovace k zániku velkého množství oborů, subjektů a staré způsoby jsou nahrazený novými. Příkladem inovace, která vytvořila kreativní destrukci může být internet.

Kreativní třída
Narůstající skupina lidí ve společnosti, která pracuje v kreativním odvětví. Pojem definoval ve své knize The Rise of the Creative Class Richard Florida.

Komponentní teorie kreativity
Ucelený model kreativity v organizaci od Theresy Amabile. Skládá se z odbornosti, dovednosti kreativně myslet a vnitřní motivace.

Laterální myšlení
Způsob myšlení v rámci kterého řešíme problémy nepřímou kreativní cestou. Termín byl vytvořen v roce 1967 Edwardem de Bono.

Metafora
Jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější strukturální podobnosti. Často využívána v umění.

Metoda šesti klobouků
Systém pro přemýšlení v skupinových diskusích a při samostatném přemýšlení. Kombinován s metodou paralelního přemýšlení, která je s ním asociována, poskytuje nástroje pro skupiny, aby přemýšlely efektivněji, a také nástroje pro plánování procesu přemýšlení podrobným a provázaným způsobem. Autorem je Edward De Bono

Metody tvůrčího myšlení
Série kroků, které podporují kreativní akci. Mohou být orientované na hledání nápadů, kreativní řešení problému ale i na jejich realizaci.

Nápad
Pojem který nejčastěji znamená určitou představu, myšlenku, záměr nebo projekt. Původem je řecká idea = vzhled.

Organizační kultura                                                                                                                                                                                                        Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné.

Osborn, Alex
Vynálezce metody tvůrčího myšlení brainstorming.

Out of box myšlení
Určitá metafora označující způsob nekonvenčního myšlení mimo naše mentální hranice.

Patent
Zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu.

Startup
Eric Ries jej definuje jako lidskou instituci, která byla navržená proto, aby vytvořila nové produkty a služby v podmínkách extrémní nejistoty.

Strategie modrého oceánu                                                                                                                                                                                        Metoda, která umožňuje navrhnout zcela nový výrobek nebo službu.

Synektika
Metody řešení problému kreativní cestou založená na stimulaci myšlenek, které mohou být na první pohled nevědomé. Pro řešení problému využívá analogie.

Tvořivost
Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), či invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního, popř. tvůrčím řešením problémů.

Torrance, Ellis Paul
Americký psycholog, který se intenzivně věnoval studiu schopnosti kreativního myšlení a jeho měření. Zakladatel Torrancova central kreativita a rozvoje talentu na University of Georgia.

Torrancův test kreativity
Jeden z prvních testů schopnosti kreativního myšlení od Ellise Paula Torrance z roku 1966, který se zaměřoval na divergentní myšlení. Hlavní metriky zde jsou fluence, originalita a elaborace.

TRIZ
Ruská metoda řešení problému odvozená ze studie typických vzorů, na základě kterých vznikají vynálezy.

Umění
Úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou.

Vynález
Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti.

Wallas, Graham
Anglický psycholog a autor jednoho z prvních procesů kreativního myšlení. Sestává se z fází: příprava, zrání, osvícení, ověření.

MámNapad.cz