CMMI: Vylepšete váš inovační proces III.

 CMMI: Vylepšete váš inovační proces III.

Pokud vaše organizace vyvíjí vlastní výrobky, většinou máte navržený pracovní postup a nebo přímo proces. Jednou z cest jak zlepšovat proces vývoje nového produktu je pomocí metodiky Capability Maturity Model (Stupňovitý model zralosti). V předchozí části jsme popsali obsah metodiky, nyní se zaměříme na to, jaké vývojové procesy CMMI popisuje.

Počet procesních oblastí v rámci CMMI-DEV činí 22. S ohledem na rozsah práce jsou v této kapitole pouze stručně představeny. Podkapitoly jsou strukturovány dle příbuzných procesních oblastí.

Řízení procesu

Definice procesů organizace. Předmětem procesní oblasti je zavést a udržovat sadu procesů, standardů pracovního prostředí a pravidel pro vývojové týmy. CMMI-DEV v této části dále detailněji popisuje doporučení jak postupovat při zavádění správného modelu životního cyklu, jak vytvořit repozitoř metrik organizace nebo jak zavést samotná pravidla, návody a standardy pracovního prostředí vývojového týmu.

Procesní zaměření organizace. Tato oblast se soustředí na plánování a implementaci procesních vylepšení založených na silách a slabostech procesů celé organizace. Součástí jsou kroky vztahující se k rozhodnutí o příležitostech zlepšení, plánování a nasazení procesních zlepšení a rozvoji procesu.

Organizační řízení výkonnosti. Účelem řízení výkonnosti je proaktivně řídit výkon organizace, tak aby bylo dosaženo obchodních cílů. Ty se mohou vztahovat např. ke zlepšování kvality produktu, zvyšování produktivity nebo ve zlepšení v oblasti dosahování termínů a plnění rozpočtů. Procesní oblast se vztahuje k řízení výkonnosti, proaktivnímu výběr možných opatření podporující zlepšení a jejich statistickému vyhodnocení nebo jejich deploymentu v rámci organizace.

Procesní výkonnost organizace. V rámci této procesní oblasti se zavádí kvantitativní a kvalitativní cíle procesů organizace, které jsou založené na obchodních cílech, a vybírají se procesy a podprocesy pro analýzu výkonnosti. Dále se zde definují metriky použitelné v rámci analýzy výkonnosti a zavádí výkonností modely procesu.

Organizační vzdělávání. Organizační vzdělávání se zaměřuje na aktivity spojené s rozvojem dovedností a znalostí lidí tak, aby v rámci své role vykonávali práci efektivně. Jednotlivé cíle oblasti směřují k identifikaci potřeb vzdělávání a provádění tréninků.

Řízení projektu

Integrované řízení projektu. Účelem procesní oblasti je zabezpečit řízení samotného vývojového projektu podle definovaného a integrovaného procesu. Ten by měl svým charakterem odpovídat standardním procesům dané organizace. Oblast je velmi široká a zahrnuje aktivity týkající se například sestavení projektového týmu, přípravy pracovního prostředí nebo identifikaci zainteresovaných osob.

Sledování a kontrola projektu. V rámci této procesní oblasti se soustředíme na sledování postupu projektu a případná nápravná opatření, pokud se výrazně odchylujeme od plánu. Cíle procesní oblasti se vztahují k porovnání plánu a skutečného stavu projektu a řízení nápravných opatření.

Plánování projektu. Tato procesní oblast se zaměřuje na postupy spojené s návrhem projektového plánu, interakcí se zainteresovanými osobami v rámci projektu, získání závazku pro realizaci plánu a jeho udržování. Plánování se také zaměřuje na definici samotných výstupů projektu, úkolů a přiřazení relevantních zdrojů.

Kvantitativní řízení projektu. Abychom dosáhli objektivně měřitelné kvality a výkonu procesních cílů, popisují autoři CMMI i tuto oblast. Nalezneme v ní doporučení jak tyto cíle stanovit, jak vybrat podprocesy a atributy kritické pro výkon nebo techniky použitelné pro kvantitativní řízení. Také zde jsou postupy, jak statisticky vybrané postupy měřit a jak provádět analýzu příčin u naměřených odchylek.

Vývoj požadavků. Vývoj požadavků se zaměřuje na analýzu zákazníka, produktu a samotných produktových požadavků. CMMI-DEV rozlišuje zákaznické požadavky, produktové požadavky a požadavky produktových komponent. Vývoj požadavků se také vztahuje k analýze, komunikaci a ověření zákaznických potřeb.

Řízení požadavků. Na vývoj požadavků navazuje jejich řízení. V této oblasti je podrobně rozebráno, jak řídit změny v požadavcích a jak udržovat vazby mezi projektovými plány a průběžnými výstupy.

Řízení rizik. Cílem této oblasti je včas identifikovat případná rizika, naplánovat aktivity vhodné pro jejich odhalení a opatření po jejich projevení. Řízení rizik obsahuje i případnou mitigaci všech vlivů, které brání v dosahování cílů. Řízení rizik se také zaměřuje na definici strategie řízení rizik, identifikaci a analýzu rizik a implementaci případných mitigačních plánů.

Řízení obchodního kontraktu. Řízení obchodního kontraktu se zaměřuje na nákup produktů a služeb od dalšího dodavatele. Oblast pokrývá rozhodnutí o druhu akvizice, výběr dodavatelů, vytváření a udržování kontraktů, realizaci kontraktů a akceptaci nakupovaných produktů.

Inženýrství

Integrace produktu. V rámci integrace produktu sestavuje vývojový tým produkt z jednotlivých produktových komponent a ověřuje, že má produkt náležité kvalitativní i fuknční vlastnosti.

Technické řešení. Procesní oblast se zaměřuje na vyhodnocení a výběr řešení, které potenciálně uspokojí vhodnou sadu funkčních, kvalitativních požadavků a také na vývoj detailního návrhu pro vybraná řešení a jejich implementaci formou produktových komponent.

Validace. Cílem validace je ověřit, že daný produkt nebo produktové komponenty splňují zamýšlené použití, pokud je zasadíme do jejich prostředí. Validační aktivity počínají výběrem předmětu validace, nastavení validačního prostředí, procedur a kritérií a pokračuje samotnou validací a analýzou výsledků.

Verifikace. Verifikace se zaměřuje na porovnání výsledných produktů a stanovaných požadavků na ně. Procesní skupina zahrnuje aktivity vztahující se k přípravě verifikace, verifikace výkonu a identifikaci nápravních opatření.

Podpora

Analýza příčin a řešení. Účelem procesu je zaměřit se na příčiny určitých výstupů, ty identifikovat a na základě nich zlepšit výkon procesu. Daná procesní oblast obsahuje kroky směřující k určení příčiny vybraných výstupů, implementaci procesní změny, která příčinu eliminuje a následnému měření efektu takové změny.

Řízení konfigurace. Proces řízení konfigurace se zaměřuje na vytvoření a udržování integrity výstupů práce užitím identifikace konfigurace, řízení konfigurace a provádění konfiguračního auditu. CMMI-DEV doporučuje v rámci této oblasti také zajistit poskytování přesného stavu konfiguračních dat pro vývojový tým, uživatele i zákazníky.

Rozhodovací analýza a řešení. Procesní oblast se zaměřuje na postupy myšlení související s rozhodování mezi více alternativami. Doporučení umožňují vývojovému týmu postupovat na základě logických rozhodovacích kroků jako jsou: výběr kritérií pro rozhodování, identifikace alternativních řešení, výběr metody pro vyhodnocení alternativ a samotný výběr řešení založeném na definovaných kritériích.

Měření a analýza. Předmětem oblasti měření a analýza je vytvořit a udržovat schopnost měření, která se využívá pro podporu potřeb managementu. Mezi hlavní kroky oblasti patří specifikace cílů měření, specifikace metrik, analytických technik a mechanismů sběru dat a např. implementace těchto technik.

Ověřování kvality procesu a produktu. Nedílnou součástí oblasti vývoje je ověřování kvality jeho procesu a ověřování kvality samotného produktu. Tato oblast odpovídá na otázky typu jak objektivně vyhodnotit výkon procesu a ověřit kvalitu produktu nebo jak správně dát zpětnou vazbu projektovému týmu na výsledky měření.

V rámci této části seriálu jsme si představili procesní oblasti CMMI. V příštím závěrečném díle se blíže podívám na jeho praktické využití.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

 

Použité zdroje:

1. KASSE, Tim. Practical insight into CMMI. Boston: Artech House, c2008. ISBN 978-1-59693-275-3.

2. CMMI For Development, Version 1.3. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. Software Engineering Institute [online]. 2010 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm

3. CMMI – FAQ. PDQM S.R.O.[online]. 1997-2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.pdqm.cz/Blog/CMMI-FAQ.html

4. CMMI Executive Overview. Software Engineering Institute [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-exec-overview06.pdf

5. CMMI Overview. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Software Engineering Institute [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

6. GREINER, Lynn. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Definition and Solutions. CIO.com [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.cio.com/article/147100/Capability_Maturity_Model_Integration_CMMI_Definition_and_Solutions

7. JOHN D., Vu. CMMI Around The World. [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: www.seaspin.org/files/folders/21/download.aspx

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz