CMMI: Vylepšete váš inovační proces II.

 CMMI: Vylepšete váš inovační proces II.

Pokud vaše organizace vyvíjí vlastní výrobky, většinou máte navržený pracovní postup a nebo přímo proces. Jednou z cest jak zlepšovat proces vývoje nového produktu je pomocí metodiky Capability Maturity Model (Stupňovitý model zralosti). V předchozí části jsme CMMI představili, nyní se zaměříme na samotný obsah modelu CMMI-DEV.

Tento díl článku se podrobněji zaměřuje na CMMI-DEV. Po obecném úvodu následuje popis struktury samotného dokumentu. Další část bude věnovaná obsahu zkoumaného modelu.

CMMI for Development (zkráceně CMMI-DEV) je jedním z modelů CMMI. I když byl model původně vytvořen pro oblast sotfwarových produktů, dnes je zaměřený velmi obecně na oblast vývoje produktu nebo služby, slovo “software” v rámci verze 1.3 ustupuje do pozadí. CMMI-DEV “je referenční model, který pokrývá aktivity pro vývoj produktu a služby.”

Model integruje různé disciplíny jako projektové řízení, procesní řízení, systémové, softwarové a hardwarové inženýrství. Někteří autoři také dávají CMMI-DEV do souvislosti s Demingovým modelem a TQM. Pomocí kombinace různých oblastí a nástrojů tak dochází k synergickému efektu jinak samostatných disciplín.

Struktura CMMI-DEV

Dokument popisující model CMMI-DEV je rozdělen na tři základní části a má 482 stránek. Část 1 autoři věnovali úvodu do samotného modelu. Uživatel dokumentu se zde dočte, z jakých komponent se skládá a jaké jsou jeho procesní oblasti. Zároveň jsou zde rozebrány souvislosti mezi komponentami ve formě jednotlivých úrovní modelu, ty jsou pak obecně popsané. První část dokumentu uzavírá kapitola věnovaná způsobu použití modelu.

Druhá část dokumentu obsahuje velmi podrobný popis jednotlivých procesních oblastí, souvisejících cílů a obecných cílů. Obecné cíle se zde navíc rozpadají na cíle specifické.

U každého specifické cíle jsou pak uvedeny detailní pokyny, jak jej dosáhnout. Poslední část dokumentu obsahuje přílohy. Příloha A je seznamem odkazů na citované autory a dokumenty, v příloze B nalezneme seznam zkratek.

Komponenty modelu

Model CMMI-DEV se skládá z tzv. komponent, které mohou být povinné, předpokládané a informativní. Základem modelu jsou procesní oblasti, “svazky souvisejících postupů v určité oblasti, které po společné implementaci zajišťují sadu cílů důležitých pro zlepšení v této oblasti”. Jednotlivé procesní oblasti budou podrobněji rozebrány budou popsány v dalším díle seriálu. Každá procesní oblast má svůj účel (Purpose Statement), úvodní poznámky (Introductory Notes) a související procesní oblasti. Ke každé procesní oblasti se dále vážou specifické cíle a obecné cíle. Specifický cíl “popisuje unikátní charakteristiku, která musí existovat, aby odpovídala procesní oblasti.” Obecný cíl popisuje charakteristiku, která vyhovuje více procesním oblastem. Ke každému cíli se pak vztahují buď specifické nebo obecné postupy. Specifický postup se pak může skládat z příkladných výstupů práce (Example Work Products) nebo postupů nižší úrovně (subpractices). Obecný postup se může zase skládat z postupů nižší úrovně nebo obecných rozpracování postupu (Generic Practice Elaborations).

Jaké jsou možnosti implementace CMMI

Model CMMI-DEV rozlišuje dva způsoby implementace. První umožňuje organizaci inkrementální zlepšení procesů, které spadají do konkrétní vybrané skupiny procesů. Ten se nazývá kontinuální (continual). Druhý fázový (staged) – je založen na zlepšování sady souvisejících procesů v rámci celé organizace. Při určování míry shody procesů v organizaci s best practices pracuje CMMI-DEV s tzv. úrovněmi. Ty se pro kontinuální i fázový liší.

Základ CMMI: Úrovně zralosti procesu

Rozlišujeme dvě stupnice úrovní: úroveň zralosti a úroveň schopnosti. Pokud používáme kontinuální přístup, pracujeme s úrovněmi schopnosti. Při fázovém přístupu používáme úrovně zralosti. V tabulce níže jsou názvy jednotlivých úrovní rozepsané.

Úrovně schopnosti Úrovně zralosti
Level 0 Nedostatečná
Level 1 Výkonná Počáteční
Level 2 Řízená Řízená
Level 3 Definovaná Definovaná
Level 4 Kvantitativně řízená
Level 5 Optimalizující

Úrovně zralosti

Úrovně zralosti obsahují související specifické i obecné postupy pro předdefinované oblasti procesů, které zvyšují celkovou výkonnost organizace a vlastně tuto výkonnost charakterizují. Předdefinované oblasti procesů byly vybrány tak, aby se vždy jednalo o snadno ovladatelný počet procesů. Úrovně zralosti se měří dosažením obecných i specifických cílů z předdefinované oblasti procesů.

Počáteční úroveň. „Procesy v rámci této úrovně jsou obvykle prováděné ad-hoc a chaotické“. Úspěch v konkrétní činnosti se odvíjí od konkrétních osob v organizaci a prostředí pro vykonávání procesů zde není stabilní. Daří se však poskytovat výrobky nebo služby, i když často za cenu překročení rozpočtu a nedodržení termínů.

Řízená úroveň. V rámci řízené úrovně jsou již jednotlivé projekty prováděny v souladu s určitým definovaným postupem a bývají dopředu plánovány. Pracují na nich kvalifikovaní zaměstnanci s adekvátními zdroji. Projekty bývají kontrolovány a monitorovány pro srovnání, že jejich průběh odpovídá definovanému popisu procesu. Postup prací bývá viditelný managementu např. ve formě dosažených milníků nebo splněných úkolů a samotný produkt bývá validován.

Definovaná úroveň. Pokud považujeme úroveň zralosti za definovanou, postupy práce a použité metody jsou náležitě popsané a čas od času se i vylepšují. Existuje zde určitá norma, která definuje míru přizpůsobení standardních procesů konkrétnímu projektu. Projekty zpravidla postupují podle sady na míru upravených procesů z definované standardní sady procesů. Postupy a procesy se tak mohou lišit pro konkrétní instance procesů i projekty. Oproti řízené úrovni jsou procesy mnohem přesněji popsané, tj. musí obsahovat účel, vstupy, vstupní předpoklady, aktivity, role, metriky, kroky pro ověření, výstupy a výstupní předpoklady.

Kvantitativně řízená úroveň. Oproti předchozí úrovni se zde navíc pracuje s kvantitativně měřitelnými cíli vztahujícími se ke kvalitě a výkonu procesu. Tyto cíle se odvozují z potřeb zákazníka, koncových uživatelů i samotné organizace. Metriky výkonu procesů se sbírají a statisticky vyhodnocují. Tento přístup se uplatňuje zejména v procesech, kde to má největší celkovou hodnotu pro byznys. Na základě vyhodnocení se dá výkon procesů i predikovat.

Optimalizovaná úroveň. Zásadní změnou oproti úrovni 4 je to, že se v organizaci zaměřují na řízení a zlepšování výkonnosti. „V úrovni zralosti 5 již organizace průběžně zlepšuje své procesy na základě kvantifikovaného porozumění vlastním obchodním cílům a výkonovým potřebám.“ V rámci optimalizované úrovně se organizace zaměřuje na kontinuální zlepšování výkonu procesu také prostřednictvím technologických zlepšení. Cíle organizace týkající se kvality výkonu procesu jsou průběžně revidovány s ohledem na změnu obchodních cílů a efekty nových procesů jsou opět vyhodnocovány.

Na jaké úrovni se nachází postup vývoje produktu ve vaší organizaci? Napište komentář pod článek. V příštím díle se zaměříme na popis oblastí, ze kterých by se měl proces skládat.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

 

Použité zdroje:

1. KASSE, Tim. Practical insight into CMMI. Boston: Artech House, c2008. ISBN 978-1-59693-275-3.

2. CMMI For Development, Version 1.3. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. Software Engineering Institute [online]. 2010 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm

3. CMMI – FAQ. PDQM S.R.O.[online]. 1997-2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.pdqm.cz/Blog/CMMI-FAQ.html

4. CMMI Executive Overview. Software Engineering Institute [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-exec-overview06.pdf

5. CMMI Overview. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Software Engineering Institute [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

6. GREINER, Lynn. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Definition and Solutions. CIO.com [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.cio.com/article/147100/Capability_Maturity_Model_Integration_CMMI_Definition_and_Solutions

7. JOHN D., Vu. CMMI Around The World. [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: www.seaspin.org/files/folders/21/download.aspx

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz