1. Podporujte kreativitu svých zaměstnanců

Kreativní myšlení je nezbytným předpokladem samotné inovace. V dnešní době již existuje řada metod tvůrčího myšlení, které napomáhají efektivně přicházet s inovativním řešením daného problému. Na jednoduché problém stačí využití populárního brainstormingu. Pokud však hledáme originální nápady, vyplatí se naučit některou z pokročilých metod kreativního myšlení.

2. Inovujte jako startup

Mladé kreativní podnikatelské projekty – startupy přináší velké množství inovativních služeb a produktů. Některé z nich jako například Facebook vyrůstají do obrovských rozměrů nebo transformují celá podnikatelská odvětví. To vše přestože jsou na počátku malé a pracují s velmi omezeným rozpočtem.
Pokud chcete inovovat rychle a efektivně, učte se od startupů a používejte ve své firmě stejné praktiky a metodiky.

Poradit

3. Budujte proinovační firemní kulturu

Mezi nejčastěji zmiňované bariéry vzniku nápadů a zavádění inovací v prostředí organizací patří nevhodná firemní kultura. Firemní kulturu lze definovat například jako „soubor sdílených vlastností, kompetencí, postojů, hodnot v organizaci“. Podporuje vaše firemní kultura nové nápady, experimentování? Jsou lidé zpochybňující stávající pracovní postupy spíše oceňováni, nebo je na ně pohlíženo jako na nepříjemné rýpaly? Díváte se spíše do budoucna a na možné příležitosti, nebo zaměstnanci žijí pouze současností? To vše rozhoduje o tom, zda-li se inovacím v organizaci daří. Mezi prvky proinovační firemní kultury patří například: vysoká tolerance k riziku, podpora nových nápadů, radost a smysl z dané práce a dostatečný počet výzev.

4. Rozvíjejte kompetenci řízení projektů

Projektové řízení jako disciplínu považujeme v současném byznysu za samozřejmost. Většina inovací se neobejde bez určité formy řízení postupu prací. Ne vždy jsou jeho postupy využitelné pro řízení vysoce kreativních podnikatelských nápadů – startupů. Zde je třeba postupovat podle některé z metodik pro řízení startupů.

5. Získávejte nápady od zaměstnanců, zákazníků i partnerů

Systém pro řízení nápadů (idea management) je novou oblastí, která se zaměřuje na to, jakým způsobem efektivně využít nápadů jednotlivých zaměstnanců pro rozvoj společnosti. V první fázi se idea management realizoval různou formou zaznamenávání zlepšovacích návrhů. V současnosti mají renomované společnosti propracovaný systém, jak zaměstnance k nápadům stimulovat, jak je efektivně sbírat, vyhodnocovat a spravedlivě odměňovat. Idea management podporuje software, který je možné otevřít také externím subjektům. Řadu užitečných nápadů a podnětů můžeme také získat pomocí crowdsourcingu.

Poradit

6. Inovujte služby a výrobky pomocí designového myšlení

Designové myšlení je čím dál více populární přístup k inovaci výrobků a služeb. Oproti standardním inovačním procesům je postaveno na hluboké empatii a porozumění potřeb a motivaci uživatele výrobků nebo služeb. Designové myšlení také staví na týmové spolupráci lidí z různých oborů a využívá experimentů. Pro inovaci se zde používá sada metod od počátečního emaptického výzkumu po implementaci ověřeného nápadu. Příkladem korporace, která úspěšně využívá designové myšlení je Intuit.

7. Budujte inovativní týmy

Podstata inovace je svým charakterem mezioborová. Na většině inovačních projektů musí spolupracovat lidé z různých oddělení. Týmová práce má řadu výhod, lidé zde bývají tvořivější než izolovaní jednotlivci. Práce v týmu navíc vytváří stimulující podmínky pro rozvoj všech jeho členů a usnadňuje nepopulární rozhodnutí. Pro inovační projekty je vhodné sestavit inovační tým tak, aby zahrnoval různé týmové role.

8. Vychovejte svého inovačního lídra

Kdo je ve vaší organizaci zodpovědný za inovace? Některé firmy inovují pouze podle nahodilých přání majitele popřípadě vrcholového managementu, jiné naopak zapojují do inovačního procesu všechny své zaměstnance. Velmi častým modelem je zavedení funkce inovačního lídra, který je zodpovědný za rozvoj inovací v organizaci a zároveň se stará o inovační infrastrukturu.

9. Využijte možností otevřené inovace

Jednou z možností, jak pro své inovace získat potřebné znalosti a kapacity je využít otevřené inovace. Cílem je najít ty nejlepší cesty, jak získávat nápady, nebo dokonce podstatnou část výrobku, služby či kompetence z vnějších zdrojů. Příkladem dobré praxe v oblasti otevřené inovace může být projekt Ideastorm společnosti Dell, který sbírá různé nápady od veřejnosti a pomáhá v jejich realizaci.
V rámci otevřené inovace můžeme také využít naší inovační komunity. Kolem produktů se vytváří komunita jejich nadšených uživatelů, které jej dále rozvíjí. Příkladem může být například inovační komunita kolem internetového prohlížeče Mozilla Firerox.

Poradit

10. Podporujte předávání znalostí mezi zaměstnanci formou „učící se organizace“

Znalosti zaměstnanců jsou nezbytným předpokladem pro vznik inovací. Jinými slovy řečeno, kreativní potenciál vzrůstá, pokud má člověk k dispozici dostatek znalostí a dovedností. Většina nových postupů i technologií vyžaduje vstřebání určité nové znalosti z vnějšího prostředí.
Vedle vzdělávání jednotlivců je však klíčem k úspěchu docílit toho, aby si zaměstnanci předávali znalosti mezi sebou a to podle aktuální potřeby. Využívejte ve své organizaci znalostní báze a podporujte setkání, kde se budou znalosti mezi jednotlivými týmy šířit.

Další informace o inovacích a kreativitě v naší Encyklopedii.

MámNapad.cz